Monthly Archives: October 2023

 • 0

“İslam dinini öğrenelim” UZAKTAN EĞİTİM PROJESİ

Tanıtım

“İslam dinini öğrenelim” uzaktan eğitim programı, ilk kez 2009 yılında başlatılan ve başta Romanya ve Moldova Cumhuriyeti olmak üzere dünyadaki tüm Rumence konuşanlara hitap eden bir eğitim programıdır. Bu program aracığıyla her yıl 30 öğrenci düzenli ve pratik bir şekilde İslam’ı öğrenme fırsatı buluyor.

Bu kursun süresi 8 (sekiz) ay veya iki dönemdir. Bu süre boyunca 16 dersten oluşan 8 konu öğretilmektedir. Her dönem sonunda sınav yapılır. Kursun mezunlarına Romanya Müslümanları Derneği tarafından Mezuniyet Diploması verilmektedir.

Neden bu proje?

– Ulusal düzeyde İslami eğitimin eksikliği.

– Müslüman toplum içinde ve özellikle mühtediler arasında din eğitiminin düşük düzeyde olması.

– Köstence şehri hariç çoğu şehirde Müslüman dinine ilişkin öğretmen ve eğitimcilerin eksikliği.

– Mesafe ve zaman nedeniyle bu kursun belirli bir yer ve zamanda düzenlenmesi mümkün olmaması.

– Mühtedilerin İslam hakkındaki gerçeği yayma konusundaki büyük arzuları.

– Her Müslüman için İslam’ın temel ilkelerini (Kuran okumak, namaz, oruç, itikat vb.) bilmek zorunluluğu.

– Son zamanlarda internet aracılığıyla mühtedilerde radikalleşme olgusunun varlığı.

Proje hedefleri:

– Merhamet, denge ve barış dini olan İslam dini hakkında daha iyi bilgi edinmek.

– Müslüman toplumunda İslami eğitim düzeyinin arttırılması.

– Mühtedilerin Müslüman kişiliklerini geliştirmek.

– Radikal fikirlerden uzak durabilmeleri için mühtedilerin Müslümanların Romanya’daki Müslüman cemaatine entegrasyonu sağlamak.

– Allah’ın dinini öğrenerek hem dünyada hem de ahirette Allah’ın rızasını kazanmak.

Kurs programı:

İlk dönem

02 Ekim – 31 Ocak

İlk test dönemi

1 Şubat – 14 Şubat

İkinci dönem

15 Şubat – 15 Mayıs

İkinci test dönemi

16 Mayıs – 1 Haziran

Ders ve içerikleri:

1) Kur’an-ı Kerim’i 1. Bu derste öğrenci Arap alfabesinin harflerini öğrenerek Kur’an’dan Arapça okumayı başlayacaktır.

2) İslam Hukuku 1. Bu derste öğrenci azınlık topluluklarının uygulamalarını dikkate alarak abdest almayı, sırasıyla günlük namazı öğrenecektir.

3) İman Esasları (Akaid). Bu derste öğrenci Allah’a, peygamberlere, meleklere, ilahi kitaplara ve ahiret gününe iman gibi İslam akidesinin temel unsurlarını öğrenecektir. Ayrıca itikadın Müslümanın hayatındaki etkilerini keşfedecektir.

4) Siyer. Bu dersin amacı Müslümana İslam Peygamberi Muhammed (s.a.v.) ‘in hayatı hakkında bir arka plan kazandırmaktır. Üstelik İslam Peygamberi’nin hayatını bilmek bir Müslüman için son derece önemlidir. Çünkü Allah’ın seçilmiş kulu her Müslüman için bir rol modeldir.

5) Kur’an-ı Kerim’i 2. Bu ders, öğrencinin Kur’an’ın özel telaffuz ve okuma kurallarını (tecvit) derinleştireceği Kur’an Okuması 1 dersinin devamıdır.

6) İslam Hukuku 2. Bu ders, öğrencinin diğer ibadet ritüellerini (Oruç, Zekat, Hac) azınlık topluluklarının uygulamalarını dikkate alarak nasıl yerine getireceğini öğreneceği İslam Hukuku 1 dersinin devamı niteliğindedir.

7) Kur’an-ı Kerim İlimleri ve Tefsire Giriş. Bu derste öğrenci Kur’an’ın en önemli özelliklerini, Kur’an’ın yazılış ve derleme tarihini öğrenecek ve Kur’an’ın tefsir dünyasına adım atacaktır.

8) Hadis ilimleri ve bunların İslam anlayışındaki rolü. Bu derste öğrenci sıhhat açısından rivayet türlerini bilecek ve sahih hadis ile ne kastedildiğini öğrenecektir.

Günlük ders programı

I. Dönem

1) Kur’an-ı Kerim 1 – PAZARTESİ 20.00

Prof. Enghin Cherim

2) İman Esaslari (Aqaid) – SALI 20.00

Prof. Demirel Gemaledin

3) İslam Hukuku 1 – ÇARŞAMBA 20.00

Prof. Dilaver Osman _

4) Siyer – PERŞEMBE 20.00

Prof. Radu Adrian Cosma

II. Dönem

1) Kur’an-ı Kerim İlimleri ve Tefsire Giriş – PAZARTESİ 20.00

Prof. Enghin Cherim

2) İslam Hukuku 2 – SALI 20.00

Prof. Demirel Gemaledin

3) Kur’an-ı Kerim Tilaveti 2 – ÇARŞAMBA 20.00

Prof. Dilaver Osman _

Hadis İlimleri – PERŞEMBE 20.00

Prof. Radu Adrian Cosma

Hocaların eğitim seviyeleri:

Öğretmenler, farklı ülkelerden (Ürdün/Türkiye/Fransa) ilahiyat fakültelerinden mezun olan İslam dinini öğrenme fırsatına sahip olmayanlara aktarma yükümlülükleri olduğunu kanaat etmiş olan Romanyalı vatandaşlardır.

 1. Enghin Cherim
 2. Tefsir alanında Doktora, “Kur’an-ı Kerim’in Rumenceye Tercümeleri”, Marmara Üniversitesi – İstanbul, Türkiye.
 3. Kur’an Tefsiri Yüksek Lisansı, Dünya İslam Araştırmaları Üniversitesi – Amman, Ürdün
 4. İslam’ın Temelleri Lisansı, Zarqa Privite Üniversitesi – Ürdün
 5. Dilaver Osman
 6. İslam Hukuku alanında Lisans, Dünya İslam Bilimleri Üniversitesi – Amman, Ürdün
 7. Demirel Gemaledin
 8. Yüksek Lisans öğrencisi, İslam Araştırmaları Enstitüsü – Paris, Fransa
 9. İslam Esasları alanında Lisans, Zarqa Privite Üniversitesi – Ürdün
 10. Furkan Arap Dili ve İslam İlahiyat Enstitüsü Şam – Suriye Arap Cumhuriyeti
 • Radu Adrian Cosma
 • Tassavuf alanında Yüksek Lisans, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi – İstanbul, Türkiye
 • İslam Esasları alanında Lisans, Ürdün Üniversitesi – Ürdün

Ortaklar:

Romanya İslam ve Kültür Birliği, İslamul AZI İslam Kültür Merkezi ve Moldova.

Sınavlar:

İnternet üzerinden gerçekleştirilecekler.

Sınav şu şekilde puanlanacaktır:

– Notun %70’i sınav.

– Derslere katılım için notun %30’u verilecektir.

Dağıtım:

Kurslar bir “sanal sınıf” platformu (ZOOM) aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

office@asociatiamusulmanilor.ro

https://www.facebook.com/studiislamice/ adresinde

+40723170710

Romanya Müslümanları Derneği

Program Yöneticisi,

Enghin Cherim


 • 0

ONLINE EDUCATIONAL PROJECT “Let’s study Islam in Romanian languages”

Description

The “Let’s study Islam” course from the Center for Islamic Studies is an online education method that was launched for the first time in 2009 and is addressed to all Romanian speakers all over the world and especially to those from Romania and the Republic of Moldova. Thus, every year, 30 students have the opportunity to study Islam in an organized and practical way.

The duration of this course is 8 (eight) months, respectively two semesters. During these, 8 subjects of 16 courses each are taught. At the end of each semester, an online examination will take place. The graduate of the course will receive a Graduation Diploma issued by the Association of Muslims in Romania.

Why this project?

– Lack of Islamic education on a national level.

– The low level of religious education within the Muslim community and especially among converted to Islam.

– The lack of teachers and educators of the Muslim religion in most cities, with the exception of the city of Constanța.

– The impossibility of completing this course in a specific place and time due to distance and time.

– The great desire of those converted to Islam to propagate the truth about Islam.

– The obligation to know the basic principles of Islam (reading the Qur’an, prayer, fasting, faith) for every Muslim.

– The existence of a phenomenon of radicalization of those recently converted through the Internet.

Project objectives:

– Better knowledge of the Islamic religion – the religion of mercy, balance and peace.

– Increasing the level of Islamic education within the Muslim community.

– Formation and development of the Muslim personality of the recently converted.

– The integration of converted Muslims within the Muslim community in Romania so that they can avoid radical ideas.

– Obtaining the pleasure of Allah Most High both in this life and in the Hereafter by learning His religion.

Course schedule:

First semester

02 October – 31 January

First testing period

February 1 – February 14

The second semester

February 15 – May 15

Second testing period

May 16 – June 1

Course subjects and subject presentation:

1) Reciting the Quran in Arabic 1. In this subject, the student will learn the letters of the Arabic alphabet and learn to read in Arabic, respectively from the Qur’an.

2) Jurisprudence 1. In this subject, the student will learn about the four schools of jurisprudence and learn how to perform ablution, respectively the daily prayer, taking into account the practices of minority communities.

3) The Islamic creed (Aqidah). In this subject, the learner will acquire the basic elements of the Islamic faith, such as the belief in Allah, the Prophets, the Angels, the Divine Books and the Last Day. He will also learn about the effects that creed has on a Muslim’s life.

4) The Life of the Prophet Muhammed. The purpose of this subject is to give the Muslim a background about the life of the Prophet of Islam – Muhammed (Peace and blessings of Allah be upon him). Moreover, knowing the life of the Prophet of Islam is extremely important for a Muslim because the Prophet is a role model for every Muslim.

5) Recitation of the Qur’an in Arabic 2. This is a continuation of the Qur’an Recitation 1 subject where the student will deepen the special rules of pronunciation and recitation of the Qur’an (tajweed).

6) Islamic Jurisprudence 2. This subject is the continuation of the subject Jurisprudence 1 where the student will learn how to perform the other rites of worship (Fasting, Zakat, Hajj) according to the four schools of jurisprudence, taking into account the practices of minority communities.

7) The science of the Qur’an and its role in the interpretation of the Qur’an (Tefsir). In this subject, the student will acquire the most important particularities of the Qur’an, the history of the writing and compilation of the Qur’an and will step into the world of exegesis and interpretation of the Qur’an.

8) The science of Hadith and its role in the understanding of Islam, respectively the Qur’an. In this subject, the student will know the types of prophetic narrations from the point of view of authenticity and will learn what is meant by authentic hadith.

Course schedule per day

Semester I

1) Recitation of the Qur’an 1 – MONDAY 8 PM

Prof. Enghin Cherim

2) Faith (Aqidah) – TUESDAY 8 PM

Prof. Demirel Gemaledin

3) Islamic Jurisprudence 1 – WEDNESDAY 8 PM

Prof. Dilaver Osman

4) The Life of the Prophet – THURSDAY 8 PM

Prof. Radu Adrian Cosma

Semester 2

1) Qur’an Sciences – MONDAY 8 PM

Prof. Enghin Cherim

2) Islamic Jurisprudence 2 – TUESDAY 8 PM

Prof. Demirel Gemaledin

3) Recitation of the Koran 2 – TUESDAY 8 PM

Prof. Dilaver Osman

4) The Sciences of Hadith – THURSDAY 8 PM

Prof. Radu Adrian Cosma

Teacher studies:

The teachers are Romanian citizens, graduates of Muslim theology faculties from different countries (Jordan/Turkey/France) who have the moral and religious conviction and obligation to pass on what they have learned to those who did not have the opportunity to study Islam in an institution of education.

 1. Enghin Cherim
 2. Doctorate in Qur’anic Exegesis, Title “Translations of the Qur’an into Romanian, Marmara University – Istanbul, Turkey.
 3. Master in Qur’anic Exegesis, World Islamic Studies University – Amman, Jordan
 4. BA in Basics of Islam, Zarqa Privite University – Jordan
 5. Dilaver Osman
 6. BA in Islamic Jurisprudence, World Islamic Studies University – Amman, Jordan
 7. Demirel Gemaledin
 8. BA in Basics of Islam, Zarqa Privite University – Jordan
 9. Furqan Institute of Arabic Language and Islamic Theology in Damascus – Syrian Arab Republic
 10. Master’s student, Institute of Islamic Studies – Paris, France
 11. Radu Adrian Cosma
 12. Master in Muslim Theology, Fatih Sultan Mehmet University – Istanbul, Turkey
 13. BA in Basics of Islam, Jordan University – Jordan

Exams:

They will be held online, via the Internet.

The exam will be scored as follows:

– 70% of the grade will be awarded following the online assessment

– 30% of the grade will be awarded for participation in courses/referrals

Deployment:

The courses will be held through an online “virtual class” platform (ZOOM).

Contact:

Project Manager,

Enghin CHERIM

office@asociatiamusulmanilor.ro

or at https://www.facebook.com/studiislamice/

or at the number: +40723170710


 • 0

PROIECT EDUCAȚIONAL ONLINE 🔸Să studiem Islamul🔸

✅Descriere
Cursul „Să studiem Islamul” din cadrul Centrului de Studii Islamice reprezintă o metodă de educare online ce a fost lansat pentru prima oară în anul 2009 și se adresează tuturor vorbitorilor de limba română din lume și în special celor din România și Republica Moldova. Astfel, an de an 30 de cursanți au posibilitatea să studieze Islamul într-un mod organizat și practic.
Perioada acestui curs este de 8 (opt) luni, respectiv două semestre. Pe parcursul acestora se predau 8 materii a câte 16 cursuri fiecare. La sfârșitul fiecărui semestru, are loc examinarea online. Absolventul cursului va primi o Diplomă de Absolvire eliberată de Asociația Musulmanilor din România.

✅De ce acest proiect?

 • Lipsa unui învățământ islamic pe plan național.
 • Nivelul scăzut al educației religioase din cadrul comunității musulmane și mai ales din cadrul celor convertiți.
 • Lipsa de profesori și educatori de religie musulmană în majoritatea orașelor, excepție făcând orașul Constanța.
 • Imposibilitatea realizării acestui curs într-un anume loc și timp din cauza distanței și a timpului.
 • Dorința mare a celor convertiți la Islam de a propaga adevărul despre Islam.
 • Obligativitatea cunoașterii principiilor de bază ale Islamului (citirea Coranului, rugăciunea, postul, crezul etc.) pentru fiecare musulman și musulmană.
 • Existența unui fenomen de radicalizare a celor recent convertiți prin intermediul internetului.

✅Obiectivele proiectului:

 • Cunoașterea mai bună a religiei islamice – religia îndurării, echilibrului și a păcii.
 • Creșterea nivelului de educație islamică în cadrul comunității musulmane.
 • Formarea și dezvoltarea personalității de musulman a celor convertiți recent.
 • Integrarea musulmanilor convertiți în cadrul comunității musulmane din România astfel încât aceștia să se poată feri de ideile radicale.
 • Obținerea mulțumirii lui Allah Preaînaltul atât în această viață cât și în viața de apoi prin învățarea religiei Lui.

✅Orar
Primul semestru
02 Octombrie -31 Ianuarie Perioadă primei testări
1 Februarie – 14 Februarie Al doilea semestru
15 Februarie – 15 Mai Perioadă celei de-a doua testări 16 Mai – 1 Iunie

✅Materii curs și prezentarea materiilor:
1) Recitare Coran în limba arabă 1. La această materie, cursantul va învăța literele alfabetului arab și va învăța să citească în limba arabă, respectiv din Coran.
2) Jurisprudență 1. La această materie, cursantul va învăța despre cele patru școli de jurisprudență și va învăța cum să facă abluțiunea, respectiv rugăciunea zilnică, avându-se în vedere și practicile din comunitățile minoritare.
3) Crezul islamic (Aqidah). La această materie, cursantul își va însuși elementele de bază ale crezului islamic, cum ar fi crezul în Allah, în Profeți, Îngeri, Cărțile divine și în Ziua de Apoi. De asemenea, va învăța despre efectele pe care le are crezul asupra vieții musulmanului.
4) Viața Profetului Muhammed. Scopul acestei materii este de a oferi musulmanului o bază despre viața profetului Islamului – Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa). De altfel, cunoașterea vieții profetului Islamului este extrem de importantă pentru un musulman deoarece, alesul lui Allah este un model de urmat pentru fiecare musulman.
5) Recitare Coran în limba arabă 2. Acesta este o continuare a materiei Recitare Coran 1 unde cursantul va aprofunda regulile speciale de pronunție și recitare din Coran (tejvid).
6) Jurisprudență islamică 2. Această materie este continuarea materiei Jurisprudență 1 unde cursantul va învăța cum să împlinească celelalte ritualuri de adorare (Post, Zekat, Hajj) conform celor patru şcoli de jurisprudență, avându-se în vedere practicile din comunitățile minoritare.
7) Științele Coranului și rolul acestora în interpretarea Coranului (Tefsir). La această materie, cursantul va însuși cele mai importante particularități ale Coranului, istoria scrierii și compilării Coranului și va păși în lumea exegezei și interpretării Coranului.
8)Științele Hadisului și rolul acestora în înțelegerea Islamului, respectiv a Coranului. La această materie, cursantul va cunoaște tipurile de relatări profetice din punct de vedere al autenticității și va învăța ce înseamnă cu hadis autentic.

✅Program cursuri pe zile
Semestrul I
1) Recitarea Coranului 1 – LUNI ORA 20.00 Prof. Enghin Cherim
2) Crezul (Aqidah) – MARȚI ORA 20.00 Prof. Demirel Gemaledin
3) Jurisprudență islamică 1 – MIERCURI ORA 20.00 Prof. Dilaver Osman
4) Viața Profetului – JOI ORA 20.00
Prof. Radu Adrian Cosma
Semestrul 2
1) Științele Coran – LUNI ORA 20.00
Prof. Enghin Cherim
2) Jurisprudență islamică 2 – MARȚI ORA 20.00 Prof. Demirel Gemaledin
3) Recitarea Coranului 2 – MIERCURI ORA 20.00 Prof. Dilaver Osman
4) Științele Hadisului – JOI ORA 20.00
Prof. Radu Adrian Cosma

✅Pregătirea profesională a profesorilor:
Profesorii sunt cetățeni români, absolvenți al facultăților de teologie musulmană din diferite tări (Iordania/Turcia/Franța) care au convingerea și obligația morală și religioasă să transmită ceea ce au învățat și celor care n-au avut prilejul să studieze Islamul într-o instituție de învățământ.
1) Enghin Cherim

 • Doctorat în Exegeză Coran, Titlul „Traducerile Coranului în limba Română, Universitatea Marmara – Istanbul, Turcia.
 • Master în Exegeză Coran, World Islamic Studies University – Amman, Iordania
 • Licență în Bazele Islamului, Zarqa Privite University – Iordania
  2) Dilaver Osman
 • Licență în Jurisprudență Islamică, World Islamic Studies University – Amman, Iordania
  3) Demirel Gemaledin
 • Licență în Bazele Islamului, Zarqa Privite University – Iordania
 • Institutul Furqan de limba arabă și teologie islamică din Damasc – Republica Arabă Siria
 • Masterand, Institutul de Studii Islamice – Paris, Franța
  4) Radu Adrian Cosma
 • Master în Teologie Musulmană, Universitatea Fatih Sultan Mehmet – Istanbul, Turcia
 • Licență în Bazele Islamului, Jordan University – Iordania

✅Aspectul financiar:
Se percepe de la fiecare cursant o contribuție financiară simbolică de 250 ron (50 euro). Această sumă va fi virată în contul asociației, la înscrierea acestuia la curs. (RO05BTRLRONCRT0393268801)

✅Parteneri:
Analizarea parteneriatului cu toate organizațiile islamice atât din România cât și din afara ei. În prezent ne bucurăm de sprijinul Ligii Islamice și Culturale din România, Centrului Cultural Islamic Islamul AZI și al Ligii Islamice din Moldova.

✅Examenele:
Se vor ține online, prin intermediul internetului.
Examenul se va puncta după cum urmează:

 • 70 % din notă se va acorda în urma evaluării online
 • 30 % din notă se va acorda pentru participarea la cursuri /referate

✅Desfășurare:
Cursurile se vor desfășura prin intermediul unei platforme online tip „clasă virtuală” (ZOOM).

‼️Pentru înscriere sau pentru alte informații contactați-ne la:
centrul.csi@gmail.com
sau la https://www.facebook.com/studiislamice/
sau la numărul: +40723170710

Asociația Musulmanilor din România
Coordonator proiect,
Enghin Cherim